نیکی

روان پاک را آلوده مپسند 
حجاب دلمکن رویوریارا 
 

***

مکن هر گز به طاعت خودنمایی 
برانزین خانه نفس خود نمارا 
***

بزن دزدان راه عقل راراه 
مطیعخویش کن حرصوهویرا 
***

چه دادی جز یکی درهم کهخواهی 
بهشتونعمت ارضوسمارا 
***

مشو گر ره شناسی پیروآز 
کهگمراهیست راه این پیشوارا 
***

نشاید خواست از درویش پاداش 
نبایدکشت احسانوعطارا 
***

صفای باغ هستی نیک کاریست 
چه رونقباغ بی رنگوصفارا 
***

به نومیدی در شفقت گشودن 
بس استامید رحمت پارسارا 
***

تو نیکی کن به مسکین وتهیدست 
کهنیکی خود سبب گردد دعارا 
***

از آن بزمت چنین کردندروشن 
کهبخشی نور بزم بی ضیارا 
***

از آن بازوت را دادند نیرو 
کهگیری دست هر بی دستوپارا 
***

از آن معنی پزشکت کرد گردون 
کهبشناسی ز هم دردودوارا 
***

مشو خودبین که نیکی بافقیران 
نخستین فرض بودست اغنیارا 
***

ز محتاجان خبر گیر ای کهداری 
چراغ دولتوگنجوغنارا 
***

به وقت بخششوانفاق پروین 
نباید داشتدر دل جز خدا را 

(پروین)

/ 0 نظر / 3 بازدید