روز زن-مادر

زن بودن مثل ققنوس بودن است! هی آتش میگیری و باز ناامید نمیشوی و از خاکسترت زن متولد میشود!!!

زن قداست دارد...

برای با او بودن باید مرد بود!

نه نر.....

نفس تازه کن بانو،

روزت پیشاپیش مبارک

/ 0 نظر / 2 بازدید