نظام مدیریت مشارکتی

اين نظام مديريتي به عنوان يك نظام مطلوب وكارآمد ازلحاظ نظري و عملي، آزمونهاي خود را با موفقيت طي نموده و هم اكنون دركشور هاي پيشرفته و نيز دركشورهاي درحال توسعه كاملا" مورد استفاده بوده و ازجايگاه مناسبي برخوردار است. نظام موصوف ، صاحبان انديشه هاي سازنده را بدون درنظرگرفتن شغل و مقام آنها بطوريكسان پذيرا مي‏باشد وعلاوه براين كه قدرت تصميم گيري و مسئوليت مديريت را به هيچ وجه تضعيف ويا مخدوش نمي كند ، زمينه هاي لازم براي تشويق مادي ومعنوي پرسنل را درقبال عرضة انديشه هاي سازنده فراهم مي نمايد ، تا ازخلاقيت و پويايي تفكر انسانها براي رشد و توسعه استفاده مطلوب به عمل آيد.

مديريت مشاركتي برگسترده كردن دامنه درگيري ذهني و فكري كاركنان دراموري كه به سرنوشت آنان ارتباط مستقيمي دارد تاكيد مي كند وشمار بسياري ازپرسنل را در فراگير دادوستد انديشه و تجزيه و تحليل قرار مي دهد وازتوانمنديهاي ذهني و فكري آنان درجهت بهبود امور بهره مي گيرد.

مديريت مشاركتي شامل يك تغيير ازسبك كنترل گرا (Control oriented) به  مشاركت گرا( involvement  oriented)  است.

مديريت مشاركتي رهيافتي جامع براي جلب مشاركت فردي و گروهيكاركنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمامي ابعاد است.  مديريت مشاركتي، ارتباط دائم، متقابل و نزديك بين مديريت ارشد وكاركنان است . مشاركت كاركنان در كارهايي كه به خود آنها مربوط مي شود ، مشاركتي داوطلبانه ، ارادي و آگاهانه خواهد بود. اين درگيري ، شخص را تشويق مي كند كه به تحقق هدف هاي سازمان كمك كند و در مسئوليت ها و پيامدهاي آن سهيم شود

در نظام مديريت مشاركتي مديران و كاركنان به تبادل نظر با يكديگر مي پردازند و همين امر موجب ايجاد محيطي دوستانه و توأم با اعتماد و اطمينان متقابل در سازمان مي شود. كاركنانبا مشاركت در كارها ،خود را در سود و زيان سازمان سهيم مي دانند و همه تلاش خود رابا كمك مديران در جهت افزايش كارايي و اثر بخشي سازمان به كار مي گيرند

تائيد مي فرمائيد كه سرمايه اصلي هرسازمان نيروي انساني آن بوده  و خروجيهاي سازمان، بيانگر هويت و مظهر عملكرد يكايك اعضاي آن است . رويكرد مديريت مشاركتي مزاياي بالقوه اي را دربردارد كه شايد مهمترين آنها رضايت مندي  و انگيزش بيشترنيروي انساني ، ارتقاء كيفيت تصميم ها وكاهش مقاومت درمقابل تغييرات مي باشد. ذيلا" به برخي از مزاياي نظام مديريت مشاركتي اشاره مي شود:

1- ارتقاء سطح خلاقيت ونوآوري:  اين نظام به جهت ويژگيهاي خاص خود بستر مناسبي را براي شكوفائي استعدادها و پرورش تواناييهاي بالقوه فراهم مي سازد.

2- ايجاد روحيه كار گروهي : مشاركت درتصميم سازيها و تصميم گيريها به پرسنل مي آموزد كه به نظرديگران احترام گذاشته و در تكميل آنها بكوشند.

3-  خودباوري : مشاركت خودباوري واطمينان به نفس را افزايش مي دهد.

4- ارتقاء سطح انگيزش شغلي كاركنان : هنگامي كه كاركنان خود را در تدوين و تصويب برنامه هاي كاري و تصميم گيريها شريك مي بينند، سطح انگيزش شغلي آنها افزايش مي يابد.

5- توسعه مهارت ها وافزايش سطح دانش واطلاعات : حل مشكلات به توسعه مهارت ها كمك مي‏كندوباعث انگيزش‏وسوق‏دهي‏افراد به سمت يادگيري بيشتروارتقاء‌سطح دانش شغلي مي‏گردد.

6-  بهبود كيفيت خدمات: وقتي كاركنان ، خود درتصميمات شريك باشند و با انگيزه بيشتر براي نيل به نتايج مطلوب فعاليت نمايند، بستر  فرهنگي مديريت كيفيت فراگير فراهم گشته و كيفيت خدمات بهبود مي يابد.

7- ارتقاء‌سطح بهره وري: مشاركت باعث بهبود كيفيت،‌ كاهش ضايعات ،‌ حذف دوباره كاريها مي شود  و با افزايش كمي وكيفي خروجي ها ارتقاء‌سطح  بهره وري را ممكن مي سازد.

8-  كاهش نظارت مديران سطوح بالاتر: باگسترش روحية‌ خود مديريتي وبسط توسعه مهارت ها نيازمندي به نظارت سطوح بالاتر كاهش مي يابد.

9- افزايش سطح رضايت شغلي: مشاركت در امور سازمان و بهره مندي از مزاياي پيش گفته ، باعث رضايت شغلي در كاركنان از لحاظ دروني و بيروني و نيز مادي و معنوي مي شود.

10- كاهش تنش ها: رضايت كاركنان وتوسعه فرهنگ ارتباطات موجب كاهش جدي تنش درسطوح مختلف مي شود.

در نظام مديريت مشاركتي ، مديران براي رسيدن به اهدافشان با راه حل هايپيشنهادي بسياري از سوي كاركنان مواجه مي شوند كه پس از ارزيابي آن ها مي توانندبهترين راه حل ممكن را انتخاب نمايند.

از نظام پيشنهادها بايد به عنوان زمينه شكل گيري و كشف استعدادها و موثرترين روش حل وفصل مسائل سازمانها ياد كرد . نظام پيشنهادها عملا" ازتمركز شديد سيستم مديريت كاسته و بي توجهي مافوق به استعدادها و نظرات كاركنان را مردود مي‏داند . نظام پيشنهادها سرآغاز بروز ابتكارات و خلاقيت هاي منابع انساني است.  

اولین رمز موفقیت سازمانها، شاد کردن کارکنان است ، اگر افراد احساس شادی و رضایت نکنند، سازمان نمی تواند بقا و دوام داشته باشد. نظام پیشنهادها نقش موثری در رضایت مندی کارکنان دارد. (منبع: سایت موسسمون!)

/ 1 نظر / 7 بازدید
باتمان قلیچ

به وبلاگ نظام مشاکت هم سری بزنید . سعی کرده ام مطالب مفیدی ارائه دهم