امان از ترافیک. مگه شمال چه قدر جا داره؟

Iran marks death of Ayatollah Khomeini

 Iranians leaving Tehran, Iran, are stuck in traffic as they attempt to reach the Caspian Sea for a five day national holiday commemorating the 19th anniversary of the death of Iran's late leader Ayatollah Khomeini Tuesday June 3, 2008.(AP Photo/Hasan Sarbakhshian)

 
Iranians leaving Tehran, Iran, are stuck in traffic as they ... 
other photo (+)
/ 3 نظر / 3 بازدید
بیدار

[ناراحت] آدم سفر می ره که استراحت کنه این ترافیک آدمو خسته تر می کنه.