صداقت چیست؟

-  با خود صداقت داشته باشید. آنگاه همچون چرخه ی طبیعی فرارسیدن روز از پی شب ، خواهید دید که با دیگران نیز نمی توانید صادق نباشید

ـ  صداقت نخستین بخش کتاب عشق است

ـ   آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کند تا آنچه می گویید

ـ    چه بهتر که ناموفق باشیم با افتخار ، ولی موفق نباشیم بادروغ و تقلب

ـ ضرر را بر منفعت غیر مشروع ترجیح دهید ، ضرر تلخ است ولی آنیاست ، در حالی که منفعت غیر مشروع وجدان شما را همواره می آزارد

ـ انسان را به لحاظ قدرت اخلاق و روحش مورد قضاوت قرار میدهند

 

 

ـ   رستگاری تو در عمل دیگران تجلی پیدا نمی کند. بلکه درعکسالعمل تو ظاهر می شود

ـ از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخن های تو بر تو حکمخواهد شد

ـ اگر با صداقت زندگی کنید هدف زندگی کردن را می آموزید

ـ بخشش هنگامی آسان می شود که ما بتوانیم دیگران را بشناسیم وبه ضعف های خودمان و این که ما نیز امکان اشتباه کردن داریم معترف باشیم

ـ صداقت نخستین فصل دفتر دانایی است

ـ صداقت بهترین منش است.

(از ایمیلهای گروه هیدرو فروم)

/ 0 نظر / 3 بازدید