درصد

چند درصد کارمندها واقعاً کار میکنند؟

چند درصد کارها واقعاً کارند و به دردبخور؟( فرق نمیکنه کجا، منظورم کلیه!! )

/ 0 نظر / 4 بازدید