ارزش انسان

دشتها آلوده ست
در لجنزار گل لاله نخواهد رویید
در هوای عفنآواز پرستو به چه کارت آید؟
فکر نان باید کرد
و هوایی که در آن
نفسیتازه کنیم
گل گندم خوب است
گل خوبی زیباست
ای دریغا که همه مزرعه دلهارا
علف هرزه کین پوشانده ست
هیچکس فکر نکرد
که در آبادی ویران شده دیگرنان نیست
و همه مردم شهر
بانگ برداشته­اند
که چرا سیمان نیست
وکسی فکر نکرد
که چرا ایمان نیست
و زمانی شده است
که به غیر از انسان
هیچ چیز ارزان نیست .

(حمید مصدق)

/ 0 نظر / 4 بازدید