دکتر شریعتی

از متن رآلیسم سالم و پاک راهی پنهانی و راههایی پنهانی هست که به ایده آلیسم می پیوندد. رسالت انسان امروز یافتن این راه است و رفتن بر آن برای صعود و نماندن بر سطح رآلیسم دنیایی و رسیدن به ابدیت ملکوتی انسانی،ماورا،آنجا که انسان همواره بی تاب رسیدنش بوده و هست.

دکتر شریعتی

منبع (+)

/ 0 نظر / 3 بازدید