خاتمی:در زمینه تحریف اندیشه‌های امام اعلام خطر می‌کنم

خاتمی تصریح کرد: اگر واقعا وفادار به امام و انقلاب و ارزش‌های انقلاب هستیمباید بدانیم که نظام مورد درخواست امام و مردم چه بود و روشنگری کنیم که مبادا خدایناکرده تحت این عنوان انحراف و مشکل پیش آید که تناسب یا سنخیتی با آن اندیشه وخواست اصلی نداشته باشد؛ یعنی اصول‌گرا و انقلابی و مومن واقعی به نظر من کسی استکه این معیارها را بشناسد و از آن دفاع کند. 

رییس‌جمهور سابق کشورمان یادآور شد: امروز ما از آزادی و آزادی اندیشه و بیان،محدودیت و مسوولیت حاکمان در نظام جمهوری اسلامی دفاع می‌کنیم و این که همه امور وبه خصوص قدرت سیاسی بر اساس رای مردم و تحت نظارت آنها باشد و عدالت را به عنواناساسی‌ترین محورهای انقلاب و ملاط نظام و اسلام مطرح می‌کنیم، نمی‌شود تحت عنواناصول انقلاب، چیزهایی را مطرح کنیم که اولا اصول نیست ثانیا اصول اصلی را از بینمی‌برد. خاتمی گفت: مهمترین اصل در دعوت پیامبران اخلاق است و اتفاقا اخلاق حاکمان بسیارمهم است. اگر در جامعه‌ای بداخلاقی، تحقیر و توهین نسبت به دیگران، نسبت های ناروادادن به دیگران و پرونده‌سازی رایج شود و بخواهند با این کارها دیگران را از عرصهخارج و اینها را به عنوان اصول انقلاب معرفی کنند، دو کار اشتباه انجام می دهند؛یکی این که این‌ها بداخلاقی و خلاف معیارهای اسلامی و انقلابی ماست، دوم این کهمتاسفانه انقلاب ما که برای تحقق اخلاق آمده است، با این کار بدنام می‌شود. رییس موسسه بین‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها یادآور شد: وقتی یک نفربداخلاقی می‌کند، خیلی بد است؛ اما وقتی یکی به نام اخلاق بداخلاقی می‌کند این خیلیبدتر است. من گاهی به خاطر مسائلی که در مجامع بین‌المللی می روم، وقتی صحبت ازتروریسم و خشونت و ترورپروری می‌شود، می‌گویم اگر برخی از این کارها در کشورهایاسلامی می‌شود، اولا شما این طور اسلام را مورد حمله قرار می‌دهید و حرکتهایخشونت‌آمیز و تند و براندازانه و مافیاهایی که تحت نام مسیحیت و یا در ادیان دیگرمی‌شود را نمی‌گویید، معلوم می‌شود شما مشکل سیاسی دارید که این طور مسائل را مطرحمی‌کنید. دوم این که باید دید سیاست‌های شما در دنیا چقدر سبب بروز این خشونت‌هامی‌شود؟ شما خشونت و تحقیر می‌کنید و حقوق ملت‌ها را از بین می‌برید و اجازهنمی‌دهید ملت‌ها از طریق مسالمت‌آمیز حق خود را بخواهند و بگیرند، در این صورتطبیعی است که آن ملت‌ها احساس می‌کنند برای گرفتن حقشان به زور متوسل شوند، اگرخشونت بد است آن سیاست‌های خشونت‌آمیز و اعمال معیارهای دوگانه که منجر به اینخشونت می‌شود بدتر است و اگر بناست چیزی محکوم شود این هم باید محکوم شود. 

خاتمی ادامه داد: تروریسم و اعمال خشونت از سوی هر کس که باشد بد است و اگر بهنام دین، چه مسیحیت و چه اسلام باشد، جنایت مضاعف است؛ چون هم آدم‌کشی شده و هم بهنام دین که برای ارتقای سلامت و امنیت و اخلاق انسانی آمده، این جنایت صورت میگیرد. بداخلاقی بد است و این بداخلاقی را به حساب اسلام و انقلاب گذاشتن بدی مضاعفاست. بسیار مهم است که ببینیم امام چه می‌خواست و چرا در میان همه شیوه ها، این همهروی جمهوری اسلامی تاکید می‌کند؛ یعنی امام شوخی می‌کند؟ وی در ادامه درباره مفهوم « دفاع از اسلام» گفت: امروز در حوزه مسایل اجتماعی ودر جامعه‌ای که انقلاب مردمی صورت گرفته و نتیجه آن یک نظام اسلامی است، دفاع ازاسلام و ارزش‌ها، دفاع از معیارهایی است که به ایجاد این نظام منجر شده و تلاش برایتداوم آن مسیر و ارزش‌ها و ادامه آنها در جامعه اسلامی بوده است؛ بنابراین شناختاین اندیشه سیاسی و دفاع از آن یک کار اسلامی و دینی بزرگ است. 

خاتمی با بیان این که «معتقدم اندیشه امام و نظام اسلامی از چند جهت مورد تهاجمقرار گرفته است» تصریح کرد: ما به عنوان ارادتمندان امام و کسانی که سعی کرده‌ایمبه اصل اندیشه‌های امام و معیارهایی که در انقلاب اسلامی مورد خواست مردم بود،فادار بمانیم و خالی از هوس و منافع این را درست بفهمیم و این را برای خود افتخارمی‌دانیم که در خط امام حرکت کنیم، از ارزش‌هایی دفاع می‌کنیم که در متن انقلاباسلامی تجلی یافته، امام بیان کرده‌اند و در قانون اساسی ما تحقق یافتهاست. وی درباره خطراتی که خواسته‌های حضرت امام و مطالبات مردم را تهدید می‌کند، گفت: مطمئن باشید خطراتی که از بیرون ، این نظام و خواست امام را تهدید می‌کنند، جدیهستند؛ یعنی نظامی که به نام اسلام تحقق یافته و مدعی عدالت، استقلال، آزادی وپیشرفت است و می‌تواند الگوی بسیاری از کشورها باشد و معادلات قدرت و سیاست هایهژمونیک قدرت‌های سلطه‌طلب را به هم بزند، این نظام مورد خواست این قدرت ها نیست وآنها توطئه می‌کنند و این توطئه هم چند جور است. یکی برخورد نظامی است، یکی هم ایناست که تبلیغات وسیع علیه ما کنند، این تبلیغات الان از حد جمهوری اسلامی فراتررفته و به اسلام و اسلام‌ستیزی کشیده شده است. از اسلام یک چهره خشن، نگران‌کننده،مخالف صلح و پیشرفت و حقوق بشر درست می‌کنند و روی بعضی رفتارهای گروه‌های خاص و یابرخی سیاستمداران در دنیای اسلام انگشت می‌گذارند و می‌گویند اسلام یعنی همین تا بااسلام در تبلیغات و سیاست‌گذاری بستیزند، یکی هم این که کاری کنند واقعا چهره نظامجمهوری اسلامی بد باشد، در سیاست ناموفق، در اقتصاد ناموفق، در ایجاد عدالت ناموفق،در حرمت نگه داشتن انسان‌ها ناموفق، به هم زننده ثبات؛ یعنی سعی کنند نظام جمهوریاسلامی را به این سو ببرند و تفکراتی بر آن حاکم شود که حاصل کارش و خروجی‌اش چیزیباشد که هیچ انسانی نتواند آن را قبول کند.

 خاتمی درباره شعار حضرت امام مبنی بر «صدور انقلاب» گفـت: امام چه می‌خواست ومنظورش از صدور انقلاب چه بود؟ این که ما اسلحه بگیریم و در دیگر کشورها انفجارایجاد کنیم و گروه‌هایی درست کنیم که در دیگر کشورها خرابکاری کنند؟ امام به شدت بااین رفتارها مخالف بود و برخورد می‌کرد. منظور امام این بود که ما این جا الگوبسازیم؛ یعنی انسان ببیند که در این جامعه اقتصاد و علم و حرمت انسان‌ها خوب است وسیر جامعه به سمت رفع فاصله طبقاتی و ایجاد رفاه نسبی و بهبود اوضاع و احوال در همهمسایل است و این مهم‌ترین راه صدور انقلاب بود. اگر ما این الگو را بد بسازیم و یاکاری کنیم که دشمن بتواند جنبه‌های مثبت این الگو را بپوشاند و جنبه‌های منفی راجلوه بدهد و یا جا بیندازد، این بزرگ‌ترین خیانت به اسلام و انقلاب است. 

وی با اشاره به تعابیر امام(ره) درباره کفر و ایمان گفت: در کلام امام البته ازکفر و ایمان صحبت بوده است؛ چرا که معلوم است که امام منادی ایمان است و کفر آن کهدر مقابل حق و حقیقت و به خصوص خدا و ارزش‌های الهی می‌ایستد و جنگ می‌کند. درسخنان امام صحبت از ظلم و عدل، مستضعف و مستکبر و نیروهایی که سلطه بر انسان ها رامی‌خواهند و استقلال کشورها را از بین می‌برند و می‌خواهند منافع خود را محور روابطبین‌المللی قرار دهند، می‌شود و این که باید با اینها مبارزهکرد و البته مبارزه بااینها هم نظامی نیست. ما هیچ‌گاه در حوزه نظامی تهاجمی نبوده‌ایم و تنها دفاعکرده‌ایم . مبارزه فکری و سیاسی و اجتماعی بوده است؛ اما پیدا کنید که امام جامعهرا بر اساس کفر و ایمان تقسیم کند و حتی در عرصه بین‌الملل میان ملت‌ها به عنوان یکملت‌های کافر و مومن تعارضی ببیند، شما این را نخواهید دید. 

خاتمی خاطرنشان کرد: اما این که شما بیایید در داخل کشور و در تقسیم‌بندی‌هایکشور کفر و ایمان را مطرح کنید، چنین چیزی را در سخنان امام نمی‌بینیم؛ این کهبگوید ما باید جامعه را به مومنان و کافران تقسیم کنیم و امتیازاتی به مومنان بدهیمو کافران را از امتیازاتشان محروم کنیم. اگر کسانی در تقسیم‌بندی‌های داخل مسالهکفر و ایمان را مطرح کنند و بگویند این سلیقه‌ها عین ایمان است و سلیقه‌های دیگرولو این که به خدا و رسالت پیامبر ایمان داشته باشند منافق و کافر هستند و باید ازعرصه خارج شوند، این تقسیم‌بندی اگر شد بدانید نشانه یک انحراف بزرگ در جامعه ماستو نیز نشانه ایجاد یک نوع تقابل‌ درونی برای مضمحل کردن و از هم پاشاندن نظامجمهوری اسلامی است؛ این که فردا بگوییم هر کس مسیحی یا یهودی و زرتشتی است کافر استو بین مسلمانان هم تقسیم مومن و غیرمومن کنیم و در شیعیان مرتضی علی هم طرفداران یکسلیقه خاص که مسلما مخالف سلیقه امام هستند را محور ایمان ناب و خالص بدانیم واجازه دهیم در عرصه سیاست این مرزبندی‌ها وارد شود، من در این زمینه اعلام خطرمی‌کنم و این را خلاف نظر امام می‌دانم.

 رییس‌جمهور سابق کشورمان در ادامه گفت: این تقسیم‌بندی‌های داخلی را آگاهانه یاناآگاهانه عبارت از نقشه‌هایی می‌دانم که می‌خواهد جمهوری اسلامی را از مسایل اساسیدور کند و چهره‌ای از نظام جمهوری اسلامی درست کند که مورد خواست امام نبود وبهترین کمک به کسانی است که می‌خواهند اصل نظام نباشد. وی تصریح کرد: بعضی متاسفانه می‌گویند دو جریان بیشتر نداریم؛ یکی به معیارهایاصلی و خدا و پیغبر و ارزش‌های انقلاب معتقد است، آن معیارهایی هم که عنوان می کنندبا آنچه امام می‌گفت سازگار نیست. جدا از این جریان هم عده‌ای را خارج از دایرهمی‌دانند که هر جور با اینها رفتار شود اشکالی ندارد، طوری با این عده رفتارمی‌کنند که نه برایشان ارزش دارد و نه باید در عرصه حضور داشته باشند؛ چون کافر ومنافق هستند و از نظر فقهی هم بر اساس قرائت خود می‌گویند اشکالی ندارد که به آن‌هاتهمت بزنیم و به آنها بد بگوییم. آیا انقلاب ما برای ترویج اخلاق آمد یا بداخلاقی؟امروز به نام انقلاب بداخلاقی می‌شود. بدتر این که اگر آنهایی که در قدرت هستند بهنمایندگی از افکار عمومی این حرف‌ها را بزنند، یا کسانی بکوشند این افکار انحرافیرا اندیشه بنیادی انقلاب و نظام اسلامی معرفی کنند، این خیلی خطرناک است. وی با تاکید بر اهمیت آسیب‌شناسی انقلاب و اخلاق حاکمان در قدرت با استفاده ازمعیارها و سیره و روش امام خمینی گفت: این نظام برای ما گران تمام شده است. خون

/ 0 نظر / 3 بازدید