دیوان محاسبات خواستار حضور در یک برنامه تلویزیونی شد

وی اضافه کرد: لطفا دستور فرمائید مقدمات حضور مسئولان دیوان برای شرکت در برنامه مشابه تلویزیونی را فراهم آورند‌ تا افکار عمومی درجریان فرایند واقعی رسیدگی ها که مبتنی بردقت،‌ صحت ومبنای قانونی،‌مطابق اصل 55 قانون اساسی و قوانین موضوعه دارد،‌ قرار گیرند.

 
"امید آن داریم این برنامه تلویزیونی بتواند در سایه طرح دیدگاه های کارشناسی و ارائه اطلاعات و اسناد شفاف، سرنوشت یک میلیارد و 58 میلیون دلار و بیش از چهار هزار مورد انحراف (در حوزه اعتبارات، ‌دریافت ها ، تبصره ها و ...) از احکام قانون بودجه 85 که درنتیجه تهیه گزارش تفریغ سال مذکور شناسایی شده است،‌ برای افکار عمومی روشن سازد. "

 

/ 0 نظر / 3 بازدید