11سپتامبر؛ 6 سال بعد

از حملات هولناك 11 سپتامبر در آمريكا 6 سال گذشت و در تمام اين مدت جورجبوش، رئيس جمهوري آمريكا بوده است.

اين واقعه كه در همان روزهاي نخست رياست جمهوري بوش روي داد، محور و كانون  توجيه‌كننده همه سياست‌ها و اقدامات اين دولت قرار گرفت.

اكنون نام11 سپتامبر با دولت بوش غيرقابل تفكيكاست. ديويد هندرسون از اقتصاددانان آمريكايي كه در سياست خارجي هم متخصص است درسالگرد اين واقعه در مقاله‌اي در پايگاه اينترنتي آنتي وار، سياست‌ها و اقداماتدولت بوش را از روز نخست بعد از اين واقعه بررسي كرده است.

در يكي از كتاب‌هايم با نام« تصميمات بزرگ در كار و زندگي» نوشته‌ام كه هنگامساختن خانه، مهم‌ترين اشتباهات از همان روز نخست روي مي‌دهد. دليل اين گفته هم روشناست. در روز نخست تصميماتي اتخاذ مي‌شود كه بر همه تصميمات و اتفاقات روزهاي بعدتاثير مي‌گذارد.

اگر از همان گام نخست مكان نادرستي براي بناكردن خانه انتخاب شود همه كارهايبعدي براي ساخت خانه به هدر مي‌رود. اين اصل براي هر رويدادي صادق است. در ابتدايهر طرحي تصميماتي اتخاذ مي‌شود كه مسير راه را رقم مي‌زند و اگر اين تصميمات اشتباهباشد كل مسير به خطا مي‌رود.

جورج بوش هم در روز نخست بعد از 11سپتامبر اولين اشتباه را مرتكب شد. او درمراسم بازديد و حضور در كلاس درسي در فلوريدا بود كه دستيارش خبر حمله را كنار گوشاو زمزمه كرد.

او ابتدا خوب عمل كرد و سعي داشت تا با حفظ آرامش درباره گام بعدي و حركتي كهبايد نشان دهد تصميم بگيرد، اما سخناني كه در انتهاي آن روز گفت اولين اشتباهش بود.

او گفت: امروز صبح آزادي توسط يك دشمن بدون چهره و بزدل مورد حمله قرار گرفت وما از آزادي دفاع مي‌كنيم. اينكه چطور به چنين نتيجه‌اي رسيده را هيچ وقت براي مردمآمريكا توضيح نداد. او هيچ گاه براي اين سخنانش مدركي ارائه نكرد و هيچ گاه هم آنرا رد نكرد.

اما اگر آمريكا به خاطر آزادبودنش مورد حمله قرار گرفته بود2 گزينه پيش روي دولتاين كشور در پاسخ به اين حملات وجود داشت؛يكي اينكه آزادي را از خود سلب كند تاديگر مورد حمله قرار نگيرد و ديگر اينكه به كساني كه مي‌خواهند دوباره دست به چنينحمله‌اي بزنند حمله كند. اما اگر اين حمله دليل ديگري دارد كه دارد، بايد دليل ديگررا دريافت.

وزارت دفاع آمريكا در سال 1997 دليل ديگر و واقعي‌تر اين حمله را بيان كرده كهالبته اين دليل هيچ ربطي هم به آزادي در آمريكا ندارد. دليل اين حملات سياست‌هايمداخله جويانه دولت آمريكا در خارج بوده است.

گروه مطالعه دفتر علوم دفاعي پنتاگون در سال 1997، يعني 4 سال قبل از وقوع حملات 11 سپتامبر در گزارشي درباره واكنش وزارت دفاع به تهديدات فراملي نوشته است: آمريكابه عنوان يك قدرت جهاني گاه با درخواست مداخله و واكنش و استقرار نيرو در سراسرجهان رو به رو مي‌شود.

موقعيت آمريكا در جهان گاه انجام حمله را از سوي اين كشور اجتناب ناپذير مي‌كند. اطلاعات تاريخي نشان مي‌دهد كه ميان حضور آمريكا در صحنه‌ها و اتفاقات بين‌المللي وافزايش حملات تروريستي عليه اين كشور ارتباط مستقيم وجود دارد.

اين عبارات كاملا روشن است و در اسناد وزارت دفاع آمريكا وجود دارد. چرا ارتشجمهوريخواه ايرلند در انگليس بمب مي‌گذاشت؟ چرا آنها در كانادا يا بنگلادشبمب‌گذاري نمي‌كردند؟ پرسيدن اين سؤال درست مانند جواب دادن آن است.

آنها در مكاني بمب‌گذاري مي‌كردند كه مي‌دانستند در مسير تصميم گيري‌ها دربارهآينده و شرايط آنها تاثيرگذار است. آمريكا اگر مي‌خواهد از وقوع اقدامات تروريستيعليه مردم كشورش جلوگيري كند بايد از مداخله در امور ديگر كشورها بپرهيزد. اينكههدف حمله كنندگان 11 سپتامبر حمله به آزادي در آمريكا بوده استدلال كاملاغيرمنطقي‌اي است.

چطور كساني براي حمله به آزادي در كشوري ديگري حاضر به خودكشي و انجام حملهانتحاري مي‌شوند؟ اما استدلال دوم كه عوامل حمله انتحاري در اعتراض به مداخله دولتآمريكا در امور داخلي ديگر كشورها جان خود را به خطر انداخته‌ باشند استدلالمنطقي‌تري است. چرا اين تروريست‌ها كشورهاي آزاد ديگر را مورد حمله قرار نداده‌اندو تنها آمريكا را هدف گرفته اند؟ بوش فرصت فكر كردن درباره اين استدلال‌ها رانداشت.

مردم آمريكا منتظر بودند كه او كاري بكند و كشوري را در انتقام اين حمله هدفقرار دهد. حملات 11 سپتامبر روز سه‌شنبه اتفاق افتاد و بوش و مشاورانش شنبه هفتهبعد در كمپ ديويد استراتژي حمله به افغانستان را بررسي مي‌كردند.

بن لادن به عنوان طراح اين حملات معرفي شده بود و مكان او هم در افغانستان تحتكنترل طالبان بود. دولت بوش ابتدا به طالبان فرصت داد تا داوطلبانه بن لادن راتحويل دهند، ولي طالبان درخواست ارائه مدرك مبني بر نقش بن لادن در اين حملات راداشت.

دولت بوش نه چنين مدركي را به طالبان ارائه كرد و نه هنوز آن را به مردم آمريكانشان داده است. مقامات آمريكايي اما در آن زمان در سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي خودتاكيد مي‌كردند كه بدون شك بن لادن طراح اين حملات بوده است.

بعد از اين حملات، چندين مجموعه تحقيقات گسترده از سوي چند نهاد در آمريكا انجامشد. سازمان‌هاي اطلاعاتي از يك سو و نيروهاي امنيتي و انتظامي‌از سوي ديگر تاماه‌ها مشغول انجام اين تحقيقات بودند.

بخشي از اين اطلاعات محرمانه است و تا مدت‌ها منتشر نمي‌شود. اما اكنون كه 6 سالاز آن زمان مي‌گذرد هيچ اطلاعات مهم و حساسي از آن تحقيقات هنوز منتشر نشده و بهاطلاع مردم آمريكا نرسيده است.

اينكه دلايل بوش براي حمله به افغانستان چقدر درست و محكم بوده تنها يك سويماجراست. سوي ديگر اين سكه آن است كه اين حمله تا چه اندازه موفقيت‌آميز بودهاست.

بوش از همان روزهاي نخست شعار دستگيري بن‌لادن زنده يا مرده را مي‌داد. اما هنوزدر اين مورد هيچ پيشرفتي صورت نگرفته است. به جاي دستگيري بن‌لادن در اين 6 سال بوشتنها 2 جنگ ناتمام در كارنامه خود به جا گذاشته كه يكي از آنها به باتلاقي دامن‌گيربراي نظاميان اين كشور تبديل شده است.

اقداماتي كه در اين 6 سال عمر دولت بوش انجام شده، هيچ كمكي به تحقق اهداف اعلامشده اين دولت مانند برقراري دمكراسي و گستراندن آزادي نكرده است. بسياري از آمريكايي‌ها به ويژه در طبقه نخبه اين كشور، اقدامات و سياست‌هاي بوش را بعد از 11سپتامبر باعث بي‌آبرويي كشورشان مي‌دانند.

 منبع (

/ 0 نظر / 4 بازدید