جستجو

روزها از پی هم می آیند و می روند و

ما  همچنان رو به خورشید،

ذره ای نور می کاویم.

 

بارها آزموده ایم

برنتابیدن تغییر را

آه!

باز مشتاقانه

در جستجوی آن

لحظه های عمر را بر فنا می دهیم...

/ 0 نظر / 3 بازدید