تعيين حداقل حقوق کارمندان در بودجه ۸۶

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر اساس ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه 86حداقل حقوق را در اين سال 150 هزار تومان،حداقل عيدي پايان سال را 175 هزار تومان و ضريب حقوق جديد سال آينده را 484 اعلام كرد.

به گزارش فارس، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 17 ضابطه مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1386 كل كشور را به شرح زير اعلام كرده است.

گسترش تشكيلات اداري وايجاد پستهاي سازماني جديد ممنوع است.
استخدام نيروي انساني با توجه به جزء 1 بند و ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي امكان پذير مي‌باشد. به كارگيري نيروي انساني از محل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) براي فعاليتهاي هزينه‌اي (جاري) ممنوع است.
به منظور متناسب سازي وكاهش حجم تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن، دستگاههاي اجرايي موظفند بر اساس ماده 88 قانون تنظم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه، موارد و ميزان واگذاري تصديهاي خود را براي درج در لايحه بودجه سال 1386 كل كشور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه نمايد.
كاهش تعداد پرسنل (كاركنان) دولت حداقل به ميزان 1 درصد نسبت سه سال 1385 (موضوع جز 1 بند و ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي).
دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند، صرفا پس از تامين 100درصد هزينه‌هاي اجتناب ناپذير پرسنلي شامل حقوق ومزايا بر اساس احكام استخدامي پاداش پايان خدمت بازنشسته‌ها عيدي (پاداش پايان سال) كاركنان و بازنشستگان، بازنشستگي سهم بيمه دولت (كارفرما) و كمك‌هاي غير نقدي (و يا نقدي) شاغلين و بازنشستگان تا پايان سال 1386 نسبت به پيش بيني ساير هزينه‌ها اقدام نمايند به طوري كه در پايان سال هيچ‌گونه كسري اعتبار بابت پرداخت‌هاي پرسنلي ايجاد نگردد.
ميزان حداقل حقوق در سال 1386 معادل يك ميليون و پانصد ريال و حداكثر حقوق نيز معادل 7 برابر مبلغ حداقل حقوق مي‌باشد.
مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، ولي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر شاغل و بازنشسته مبلغ يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال پيش بيني نمايند.
ميزان پرداخت كمكهاي نقدي و يا غير نقدي به كاركنان و كليه بازنشستگان وظيفه بگيران و مستمري بگيران دستگاه‌هاي اجرايي از محل بودجه عمومي در سال 1386، يك ميليون ريال تعيين مي‌گردد.
كليه خدماتي كه در حال حاضر توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه براي كاركنان اين دستگاه‌ها به صورت اماني با خريد خدمات صورت مي‌گيرد(از جمله سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، تعاوني‌هاي مصرف، امور ورزش كاركنان، مهد كودك و موارد مشابه) بايد به صورت پرداخت يارانه مستقيم انجام گيرد. برآورد اعتبار براي اين يارانه‌ها حداكثر 10درصد بيش از برآورد عملكرد آن در سال 1385 خواهد بود.
10ـ هيچ‌گونه افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده‌ها جز در حد تغيير ضريب حقوق (432 به 484) و افزايش سنواتي براي هيچ گروه ازكارمندان دولت مجاز نمي باشد.
11ـ پرداخت اضافه كار هر دستگاه حداكثر در حد پرداختي سال 1385 مجاز مي‌باشد.
12ـ ماموريت خارج از كشور دستگاههاي اجرايي، حداكثر معادل عملكرد ريالي و تعداد نفرـروز ماموريت سال 1385 خواهد بود.

تبصره ـ سفرهايي كه هزينه‌هاي آن توسط سازمانهاي بين المللي يا كشور دعوت كننده تامين مي‌شود از محدوديت مقرر در اين بند مستثني مي‌باشد.

13ـ ممنوعيت تامين و اداره هرگونه مهمان سرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني به استناد بند ز ماده 145 قانون برنامه چهارم.
14ـ تامين ساختمان اداري مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي، صرفا با سازوكار بند ب ماده 89 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجاز و شروع به احداث هر نوع ساختمان اداري ممنوع مي‌باشد.
15ـ مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي مكلفند در پيشنهاد بودجه سال 1386 ضوابط صرفه جويي مصوبه شماره 42678/ت32829 ه مورخ 24/7/1384 را رعايت نمايند به نحوي كه ميزان سود و ماليات شركت‌هاي مربوط افزايش يابد.
16ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه تا كنون با استفاده از ماده 62 قانون محاسبات عمومي اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي در نزد بانك مركزي نموده اند، موظفند معادل ريالي ارز متعهد شده جهت پرداخت در سال 1386 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده 62 قانون محاسبات عمومي) را با توجه به محل تامين اعتبار آن، در بودجه پيشنهادي خود پيش بيني نمايند.
17ـ شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايي سرمايه‌اي در سطوح ملي و استاني به استثناي موارد مربوط به امور حاكميتي و زير بنايي و مواردي كه با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور استفاده از شيوه‌هاي مذكور دراجزاي (1)، (2) و (3) بند «ب» ماده 163 قانون برنامه چهارم توسعه امكان پذير نباشد، اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غير دولتي در همان فصل اختصاص خواهد يافت.

منبع:بازتاب

/ 2 نظر / 3 بازدید
ليلا

ممنون و خسته نباشيد

گلی

سلام از اينکه به وبلگ من سر زديد خوشحال شدم و ز اطلاعات مفيدتان در مورد حقوق و مزايای ما کارمندان گرفتار در ضمن من اصلا بلد نيستم فيلتر برای وبلاگم بذارم شما گفتين فيلتر داره ؟؟؟؟ موفق باشيد