توصيه هايی برای کاهش مصرف بنزين- از روزنامه شرق- قسمت دوم

 

هرکاریراکهمیشودباتلفنپیگیریکنیدوباماشیندرخیابانهانگردید.

هرجاکهسرویستوزیعداردازآناستفادهکنید. بگذاریددیگرانخرجبنزینبکنند.

خریدهایتانرافهرستکنیدوهمهآنهارایکیادوباردرهفتهیکجاانجامبدهید.

بگذاریدبچههاپیادهبروندوبعضیخریدهاراانجامبدهند. مدرسهراهممیتوانندپیادهبروند.

وسایلحملونقلعمومیخیلیبهصرفهترهستند. بهخصوصوقتیمیخواهیدیکنفرهبرانید

هرچهمیتوانیدوسایلکمتریدرماشینخودبگذارید. هرچهماشینسبکترباشدکمتربنزینمصرفمیکند.

باسرعتنرانید. اگربا

/ 0 نظر / 2 بازدید