انسان باش

 

انسان باش، از آن دست که زندگی را به اصالت معنای آنعزیز می­دارد، که به انجام هر کاری بر می­شود و اوقات را به شکوه تباهنمی­کند، به آرزوی خام که ای کاش زمانه دیگر نبود.  زندگی را به اشتیاق طلب کن وهر چه را از آن فراچنگ تواند آمد.

دلواپسی را حذر کن و اضطراب را که ملازم بی­چون آناست.  و حال را زندگی کن بی­حسرت دیروز. بی اندیشه فردا. به تجربه­های تازهدست بر آور و به راه­های ناشناخته قدم بگذار.  به استقلال و استحکام، رها باش . بندهای توقع و انتظار را بگسل، و آزادی خویش را دریاب، و برای آنان که عزیز می­داریرهایی طلب کن، تا عنان انتخاب را دردست خود گیرند و راه زندگی را به اراده گامهای خویشدر نوردند. خندیدن را بیاموز و خنداندن را.  خویشتن را آنچنان که هستی بپذیر بی گلایهو بی شکایت و گیتی را به طبیعتخویش عزیز دار.  به جهان رو کن.  به طبیعت و به جستجویآنچه اصیل است و با طراوت .

در رفتار دیگران به فراست نظر کن و در کردار به خویش.  بهاطاعت هیچ هراسی سر به راهیمگذار و به کاری در­آمیز که زندگی را حلاوتی ارمغان کندیا دست کم آن را آسان­تر سازد و تحمل پذیر.  به جسم خویش مهربانی کن و درستکار باش.  بهامتداد زندگانی خویش کمترینالتفات را معطوف نظامات و قراردادها و دستوراتکن.  زندگانی را دوست بدار تمامی حرکت وخروشی را که در آن موج می­زند.  بی­محابا کنجکاوی کن وپیوسته بر آن باش که در هر لحظهعمر بیشتری بیاموزی.  از شکست مهراس، بلکه قدمش را عزیزدار.  توفیق انسان بودن را باپیروزی در هیچ کاری برابر مکن.  دیگران را چنانکه هستندبپذیر.  و به دگرگون ساختن حوادثمتغیری که دوست نمی­داری، خویشتن را سرگرم کن.  در همگانبه چشم انسان نظر کن وهیچکس را به اعتبار، بالاتر از خویش منشان.  به شتاب درپیخوشبختی متاز، زندگانی کنچنانکه باید، تا که خوشبختی پاداش تو باشد.

                                                                                       وین و. دیر

/ 0 نظر / 3 بازدید