نمایشگاه های صنایع غذایی 1386  دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی
از 23 اردیبهشت تا 27 اردیبهشت 1386 
عربستان - مرکز نمایشگاههای بین المللی جده

 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، ادوات و محصولات کشاورزی

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، ادوات و محصولات کشاورزی - IRAN AGRO 2007
از 1 خرداد تا 4 خرداد 1386 
تهران - نمایشگاه بین المللی تهران

 پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و صنایع وابسته ایرانپنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و صنایع وابسته ایران
از 5 تیر تا 8 تیر1386
تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز هشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، ادوات و محصولات کشاورزی و فرآورده های غذایی و صنایع وابسته ایرانهشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، ادوات و محصولات کشاورزی و فرآورده های غذایی و صنایع وابسته ایران
از 5 تیرتا 8 تیر 1386
تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز ششمین نمایشگاه بین المللی محصولات، ماشین آلات و مواد اولیه نان، بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران

ششمین نمایشگاه بین المللی محصولات، ماشین آلات و مواد اولیه نان، بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران - ICF 2007
از22 مهر تا 25 مهر۱۳86

تهران - نمایشگاه بین المللی تهران

 چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و صنایع وابسته

چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و صنایع وابسته - AgroFood
از 3 آبان تا 7 آبان  1386
ارومیه - نمایشگاه بین المللی ارومیه

 دومین نمایشگاه محصولات، ماشین آلات و مواد اولیه نان، بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران

دومین نمایشگاه محصولات، ماشین آلات و مواد اولیه نان، بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران
از 2 آبان تا7 آبان 1386

ارومیه - نمایشگاه بین المللی ارومیه

 هفتمین نمایشگاه بین المللی دام و طیورهفتمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور
از 21 آبان تا 24 آبان 1386
تهران - نمایشگاه بین المللی تهران چهارمین نمایشگاه شیلات، آبزیان و ماهیگیری

چهارمین نمایشگاه شیلات، آبزیان و ماهیگیری
از 1 اسفند تا 6 اسفند 1386

ارومیه - نمایشگاه بین المللی ارومیه

 نمایشگاه صنعت مرغداری و دامپرورینمایشگاه صنعت مرغداری و دامپروری
از 1 اسفند تا 6 اسفند 1386
ارومیه - نمایشگاه بین المللی ارومیهمنبع (+)

/ 0 نظر / 7 بازدید