پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

اهمیت غنی سازی مواد غذایی با فیبر

فیبررژیمیبهدلیل فوایدفیزیولوژیکیومتابولیکیآن،درسال­هایاخیرموردتوجهروز­افزون صاحبان صنایع، پژوهشگران و مصرف­کنندگان آگاهقرارگرفتهاستواهمیت آندرکاهشچربیوقندخون،کاهشاحتمالابتلاءبهسرطان­هایرودهودستگاهگوارشودرمانچاقیبهخوبیشناختهشده است (باسمن و کوکسل، 1999).  فیبرمحلولکاهش­دهندهکلسترولوفیبرنامحلولکاهش­دهندهخطرسرطانکولوناست (پارک و همکاران، 1997). رژیم­های غذایی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 32 بازدید