پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

نیکی

روان پاک را آلوده مپسند حجاب دلمکن رویوریارا   *** مکن هر گز به طاعت خودنمایی برانزین خانه نفس خود نمارا *** بزن دزدان راه عقل راراه مطیعخویش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید