پست های ارسال شده در اسفند سال 1386

آخرین وضعیت تولید گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند و دانه‌های روغنی

وزارت جهادکشاورزی آخرین وضعیت تولید محصولات استراتژیک شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند و دانه‌های روغنی را تشریح کرد به گزارش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

عید

باز نزدیک عید شده حکایت هرساله خریدهای دقیقه 90  انداختن جنس‌های بنجل به چند برابر قیمت واقعی خونه تکونی‌های هول هولکی ترافیک‌های وحشتناک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

سلامت‭ ‬مردم‭ ‬درفرآوری‭ ‬موادغذایی‭ ‬نادیده‭ ‬گرفته‭ ‬می¬‬شود

درمصرفموادغذاییفرآوریشدهدرکشوربایدجانباحتیاطرارعایتکردچونکارخانه هاازفناورینوینبرایفرآوریاستفادهنمیکنندویادرصورتکاربرداینفناوریها،دانشاستفادهصحیحازآنهاراندارند.بنابراینمادهغذاییفرآوریشدهنسبتبهفشارهاوعواملفاسدکنندهبسیارحساساست.تولیدکنندگانباعلمبراینموضوعبرایاین کهمادهغذایی زودفاسدنشودومشتریپسندباشدازموادنگهدارندهشیمیاییبه وفوراستفادهمی کنند.دکترحامدفاطمیانمعاونبخش تحقیقاتمهندسیصنایعغذاییوفرآوری هایپسازبرداشتموسسه تحقیقاتفنیومهندسیکشاورزیکشورضمناعلاماینخبربه خراسانگفت:محققانایرانیبهتازگیدرراستایرفعاینمشکلات بهصورتگستردهدرعرصهابداعفناوریهاینوینفرآوریمواد غذاییواردعملشدهوموفقشده اندازضایعاتسیب زمینی پروتئینیاستخراجکنندکهمی تواندبهعنوانپوششیبرایکاهش جذبروغندرموادغذایینظیرچیپس
/ 0 نظر / 13 بازدید

رئیس موسسه تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی: تغییر فناوری خاک ورزی کشاورزی از سنتی به

 تغییر فناوری خاک ورزی کشاورزی از سنتی به نوین جعفر خلقانی، رئیس موسسه تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی، در گفتگو با خبرنگار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

رفتنی

لحظه رفتنی است و خاطره ماندنی تمام ادبیات عشق را به یک نگاه می‌فروختم اگر.... لحظه ماندنی بود و خاطره رفتنی....                                                                ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید