پست های ارسال شده در آبان سال 1386

اوشو

بهدرونقلبتروانه شو. عقلرافراموش کنوبگذارعشق مرکز تو،آماجتو باشد. هرناکامی ميتواندبهکاميابی مبدلشود،وهر احتمالشکستیبرای عقلمی‌تواندبه توفيقیبرایدل،بدل گردد.
/ 3 نظر / 11 بازدید

اوشو

لطفامراباگذشتهپيوند نزنيد، گذشتهحتیارزشبهخاطرسپاریراندارد . چهنعمتبزرگی برایبشريتخواهدبوداگر سراسرتاريخگذشتهرابهکناری نهيم،همهگذشتهرابهگنجينه هزارههابسپاريموبهانسان آغازیجديدببخشيم .آغازیغير تحميلیودوبارهاوراآدموحوا کنيمتابتواندازصفرشروعکند . انسانینو،تمدنینو،فرهنگینو
/ 1 نظر / 13 بازدید

جوانی

آدم تا وقتی جوونه خیلی کارها می‌کنه.  مثلا برای یک کار کوچولوی ۲-۳ ساعته با دوچرخه از مهرشهر میره سهیلیه!
/ 0 نظر / 10 بازدید