پست های ارسال شده در مهر سال 1386

حق برخورداری از غذا (۱)

هرانسانیدرهرجایاينکرهخاکیکهزندگیمیکندحقدارد ازنعمتغذابرخوردارباشد.  انتخاب "حقبرخورداریازغذا " بهعنوانشعارروزجهانیغذادر  سال٢٠٠٧نشانمیدهدکهجامعهجهانیبيشازپيشباحقبشردر حذفگرسنگیوفقروتسريعوتعميقفرايندتوسعهپايدارآشناشده است. پيشينه بيانيهجهانیحقوقبشرسال١٩٤٨اولينبارحقبرخورداریازغذا  رابهعنوانيکیازحقوقبشربهرسميتشناخت . اينحقبعدادرکنوانسيونبينالمللیحقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی(ماده١١) لحاظشدهودرسال١٩٦٦تصويبشدهوبهتاييد١٥٦کشوررسيد . امروزهاينکشورهابهلحاظحقوقیملزمبهرعايتمفاداين کنوانسيونهستند  .توضيحاتکارشناسیوتفسيرهایمفصلتردربارهاين  حقدر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید