پست های ارسال شده در خرداد سال 1386

زلزله

امروز عصر تکون­های زلزله­ای در نزدیکی قم، مردم تهران را حسابی ترسوند! وای. خدا نکنه تهران زلزله بیاد.  فاجعه است
/ 2 نظر / 11 بازدید

توصيه هايی برای کاهش مصرف بنزين- از روزنامه شرق- قسمت دوم

  هرکاریراکهمیشودباتلفنپیگیریکنیدوباماشیندرخیابانهانگردید. هرجاکهسرویستوزیعداردازآناستفادهکنید. بگذاریددیگرانخرجبنزینبکنند. خریدهایتانرافهرستکنیدوهمهآنهارایکیادوباردرهفتهیکجاانجامبدهید. بگذاریدبچههاپیادهبروندوبعضیخریدهاراانجامبدهند. مدرسهراهممیتوانندپیادهبروند. وسایلحملونقلعمومیخیلیبهصرفهترهستند. بهخصوصوقتیمیخواهیدیکنفرهبرانید هرچهمیتوانیدوسایلکمتریدرماشینخودبگذارید. هرچهماشینسبکترباشدکمتربنزینمصرفمیکند. باسرعتنرانید. اگربا
/ 0 نظر / 11 بازدید

معاون وزير جهاد كشاورزي: بيشتر بهره‌برداران كشاورزي بي‌سواد هستند.

معاون وزير جهاد كشاورزي و رييس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي كشور گفت: ‪ ۸۲درصد بهره‌برداران باغات و ‪ ۷۷درصد بهره‌برداران محصولات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

توصيه هايی برای کاهش مصرف بنزين - از روزنامه شرق

   پیشازاینکهبخواهیدسوارخودرویخودشویدازخودتانبپرسید:آیااینسفرضروریاست؟   مسیرهایکوتاهراپیادهبرویدیاازدوچرخهاستفادهکنید. اینورزشهاخیلیخوبهستند.  بادوستانوهمسایگانقراربگذاریدکههرروزیکیازشماهاماشینبیاورد. بهاینترتیبهمخرج بنزینتانکممیشودهماینکهکمتررانندگیمیکنید.  همیشهکوتاهترینمسیرراانتخابکنیدوازگذرگاههایپرترافیکحذرکنید.  کارهاییراکهبایدانجامبدهیدسازماندهیکنیدکهدرهرسفرتعداد
/ 0 نظر / 10 بازدید
زکات عقل تحمل کردن جاهلان است.                                                   امام علی (ع)
/ 4 نظر / 11 بازدید
همانا مردم چون نمی پرسند هلاک می شوند.                                                               امام صادق (ع)
/ 0 نظر / 11 بازدید

شگفتا

شگفتا: وقتی که بود نمی­دیدم وقتی می­خواند نمی­شنیدم   وقتی دیدم که نبود وقتی شنیدم که نخواند (دکتر علی شریعتی)
/ 1 نظر / 11 بازدید