/ 1 نظر / 3 بازدید
www.nazaratemardomi.com

"جاءالحق و زهق الباطل" سختي زمستان زندگي، بهار خود را در پيش دارد... "قيام وحدت" تحت راهبري يگانه نجات دهنده آدميان "آقا پروفسور ابراهيم ميرزايي" هدف در اين است كه با دست آدم، باطل منهدم و "حق و عدالت" برقرار گردد. "يدالله فوق ايديهم" وب سايت نظرات مردمي www.nazaratemardomi.com فيلتر شكن براي بازديد از سايت نظرات مردمي www.unblock-site.com