فراخوان جذب

خوب شد. وزارت علوم این قضیه استخدامی ها و هیات علمی شدنها رو هم گرفت دستش. از قضیه فراخوانهای سایت جذب راضی ام. اوضاع بهتر از قبل شده. فکر کنم تو فراخوان بهمن موسسه 4 نفر نیروی جدید استخدام میکنه برای ستاد که جوان باشند و جایگزین ما. خوبه که به فکر افتادند.

/ 0 نظر / 2 بازدید