شغل

چه قدر شغلها با هم فرق دارند.

یکی مسئول پذیرایی تو مجالس ختمه. همش با گریه و زاری و آه و ناله سر و کار داره.  و آخر ماجرا هم با خرما و حلوا!

یکی مسئول پذیرایی تو مجالس عروسیه. همش با شور و نشاط و بزن و بکوب سر و کار داره. و شیرینی و شربت و شام!

/ 0 نظر / 3 بازدید