حداقل حقوق ماهانه کارمندان و بازنشستگان دولتی در سال ۱۳۸۶

هیئت دولت در جلسه دیشب خود با حداقل حقوق ماهانه کارمندان و بازنشستگان دولتی به ترتیب به میزان ۱۵۰ و ۲۰۰ هزار تومان موافقت کرد. همچنین ضریب فوق‌العاده تعدیل برای معلمان آموزش و پرورش ماهانه به میزان ۳۰۰ درصد حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت تعیین شده است.

یک مقام آگاه در گفتگو با مهر این خبر را اعلام کرد و گفت: پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد تبصره (۴) ماده (۱) و تبصره ماده (۲۲) و ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- و ماده (۸) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸ - و همچنین به منظور تعدیل و منطقی نمودن حقوق و مزایای کارکنان دولت به ۳۵هیئت دولت ارسال شده است.

بند یک - ضریب جدول حقوق موضوع ماده (۳۳) قانون استخدام کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶، چهارصد و پنجاه و چهار ریال تعیین می شود.

بند دوم- حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیران تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۵ برقرار شده است، از تاریخ  ۱/۱/۱۳۸۶ به میزان 5 درصد افزایش می یابد.

بند سوم- حداقل حقوق موضوع ماده (۲) لایحه قانونی یاد شده از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶، یک میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می شود.

بند چهارم- حداکثر حقوق موضوع ماده یک لایحه قانونی مزبور از تاریخ  ۱/۱/۱۳۸۶، هفت برابر بند (۳) این پیشنهاد تعیین می‌شود.

بند پنجم-کمک هزینه های عائله مندی و اولاد موضوع ماده (۹) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، علاوه بر مبالغ فوق پرداخت می شود.

بند ششم- به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از اجرای بندهای (۱) و (۳) همین تصویب‌نامه، به مستخدمین شاغل خود که مجموع حقوق و مزایای آنان (شامل حقوق، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل و فوق العاده های موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت) معادل یا کمتر از ۳ میلیون ریال باشد مبلغی تحت عنوان فوق‌العاده تعدیل ماهانه به میزان ۱۵۰ درصد حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت پرداخت نمایند. در مورد سایر شاغلین به ازای هر ۳۰۰ هزار ریال افزایش نسبت به ۳ میلیون ریال، ده درصد از این فوق العاده کاسته خواهد شد.

تبصره جدید که در دولت اضافه شده - ضریب فوق العاده تعدیل در مورد شاغلین مشمول طرح طبقه بندی، معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای و مشمولان طرح طبقه‌بندی رسته بهداشتی و درمانی به میزان ماهانه ۳۰۰ درصد حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت تعیین می‌شود.

بند هفتم- دستگا‌ه‌های مشمول بند موظفند پس از اجرای بند (۲) ، معادل مبالغ مذکور را با همین سازوکار به بازنشستگان و وظیفه بگیران خود پرداخت نمایند.

(منبع: بازتاب)

/ 0 نظر / 3 بازدید