نو دولت

 

دوستی داشتم که همیشه وقتی از دست یک نوکیسه تازه به دوران رسیده عصبانی میشد بلند بلند وسط اداره و دانشگاه و ... درست جلوی طرف این شعر رو می خوند:

 

"یا رب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان..."

/ 0 نظر / 3 بازدید