حق برخورداری از غذا (۱)

هرانسانیدرهرجایاينکرهخاکیکهزندگیمیکندحقدارد ازنعمتغذابرخوردارباشد.  انتخاب "حقبرخورداریازغذا " بهعنوانشعارروزجهانیغذادر  سال٢٠٠٧نشانمیدهدکهجامعهجهانیبيشازپيشباحقبشردر حذفگرسنگیوفقروتسريعوتعميقفرايندتوسعهپايدارآشناشده است.

پيشينه

بيانيهجهانیحقوقبشرسال١٩٤٨اولينبارحقبرخورداریازغذا  رابهعنوانيکیازحقوقبشربهرسميتشناخت . اينحقبعدادرکنوانسيونبينالمللیحقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی(ماده١١) لحاظشدهودرسال١٩٦٦تصويبشدهوبهتاييد١٥٦کشوررسيد . امروزهاينکشورهابهلحاظحقوقیملزمبهرعايتمفاداين کنوانسيونهستند  .توضيحاتکارشناسیوتفسيرهایمفصلتردربارهاين  حقدر "تفسيرکلیشماره١٢ " کميتهحقوقاقتصادی،اجتماعیو

/ 0 نظر / 4 بازدید