خدایا!

یاری­ام ده تا اگر سرخی جمال مهرویان را ندارم،

از زردرویی عاشقان بی­بهره نباشم

و اگر از حسن و زیبایی یوسف برخوردار نیستم،

از درد عشق یعقوب بی­بهره نباشم. 

دستگیرم شو تا از سر فروتنی تو را بخوانم،

چرا که هیچ نوایی به درگاهت،

خوش­تر از آوای وارستگان نیست. 

پس مرا دیدگانی عطا کن که از مهر تو گریان باشد،

نه چشمی که از نادیدین الطاف در خور تاوان باشد.

دلی عطا کن که همواره وصل تو را خواهان باشد،

نه دلی که از هجر تو ویران باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید