افسوس

باران می بارد باران
 باران فراوان
 دریا در جوش
جنگل خاموش
نیست کسی پیدا در راه بیابان
با من اندوه
با گل اندوه
با همه اندوهی همچون مه پیچان
 می خواهم حرفی گفتن
می خواهم راهی جستن
اندر غم یاران
افسوس که نقشم را
بر پنجره می شوید باران
صحرا غمگین
 دریا لبریز
جنگل گریان
(سیاوش کسرایی)

/ 0 نظر / 3 بازدید