اندیشه خدمت در باور امام خمینی (ره)

ابوذر ابراهیمی ترکمان

 

درآموزه‌های دینی و اخلاقی ما، مردم در کلیت خود دارای جایگاه و ارزشوالایی هستند. از منظر اخلاق، مردم عیال خداوندند و نباید به فراموشیسپرده شوند و از منظر سیاسی و اجتماعی پایه‌های اصلی حکومت به دوشآن‌ها نهاده شده است و به هر میزان که در حکومت نقش آفرین باشند، آنحکومت از استواری و استحکام بیشتری برخوردار است. هرگز نباید از نظردور داشت که هر تلاشی بی‌آنکه به سعادت مردم بیانجامد نمی‌تواند ازمقبولیت اجتماعی برخوردار باشد.

 

امام خمینی (ره) در نهایتمحبوبیت خویش که بی‌اغراق کمتر رهبری در قرن اخیر به این میزان موردتوجه و اقبال عمومی در جامعه خود قرار داشته است، هرگز در محاسبات خودفارغ از مردم عمل نکرد و با آنکه به مقتضای اینکه یک رهبر روحانی بودومشروعیت را از ناحیه خداوند می‌دانست. در عین حال مخلوق را در رتبهطولی پس از خالق می‌دید و هر گونه خدمت به مخلوقات را عین اطاعت ازخالق می‌انگاشت و البته چنین دیدگاهی هرگز به نگاه سیاستمدارانه برایجلب آرای مردم تبدیل نشد و هبچگاه مردم این احساس را نداشتند که درباور امام خمینی (ره) کمتر از آنی هستند که به زبان اومی‌آید.

امام خمینی (ره) در اندیشه سیاسی خود اساس تشکیل حکومتاسلامی را مقدمه برای واجبات دیگری برمی شمارد و در استدلال‌های ایشاندر کتاب ارزشمند ولایت فقیه، این استدلال که تشکیل حکومت مقدمه انجامواجبات خداوند است، جایگاه ویژه‌ای دارد.


این انگاره از حکومت، هرگزتحلیل‌های تئوری قدرت در اندیشه سیاستمداران را برنمی‌تابد، به ویژهآنکه از نگاه یک رهبر مذهبی به این معنی است که فضای خدمت به جامعهگسترده‌تر شود و از مجرای تشکیل حکومت بتوان در گستره جامعه، زمینهخدمات رسانی را به عموم و به ویژه آسیب پذیرترین اقشار، فراهمآورد.


امام خمینی (ره) بی‌آنکه خود را نیازمند حفظ پیرامونیمردم بداند، اندیشه خدمت به آنان را جزو وظیفه خویش تلقی می‌کرد وبسیارند نامه‌های خصوصی ایشان به دیگران که متضمن همین معنیهستند.
بارها تعبیر اینکه «خدمتگزار همه هستم» در کلام ایشان جاریشد و این نبود جز آنکه ایشان به این جمله باورداشت، و مردم نیز این راباورداشتند. برخی از تعابیر ایشان را در ذیل می‌آوریم تا این باور رااز درون کلمات ایشان بکاویم.


«
امیدوارم دعا کنید که کوتاهینکنم»

«من هر جا باشم خدمتگزار همه هستم»

«من به حق، خدمتگزارشما هستم»

«امید است که این آخر عمر در خدمت شما باشم»

«تا نفسمی‌کشم، خدمت به شما می‌کنم»

«من تا آنقدر که هستم خدمت می‌کنم بهشما»


از این نمونه‌ها در کلام ایشان فراوان یافت می‌شود. نکتهمهم آن است که این گفته‌ها یا نوشته ها، هرگز برای جلب نظر و محور توجهقرار گرفتن ادا نشده است. آنان که دوران امام خمینی (ره) را درککرده‌اند به خوبی می‌دانند که اصلاح بین امام خمینی (ره) و مردم ،مرهون اصلاح بین او و خدا است که «من اصلح بینه و بین ا...، اصلح ا... بینه و بین الناس» هرکه میان خویش با خدا را اصلاح کند، خداوند میان اوبا مردم را اصلاح خواهد کرد.

امام خمینی (ره) کرده‌های خود را هیچمی‌پنداشت و هرگز حتی یکبار از او سخنی در ستایش خود شنیده نشد و اینواقعا بی‌نظیر است.


«
من همیشه این مطلب در ذهنم بوده است که درمقابل ملت ایران که الآن همه چیزشان را دارند در راه اسلام می‌دهند ودر مقابل این پدرهای جوان از دست داده من خدمتی نکرده ام» اساسا چنیننگرشی، به جهان بینی امام خمینی (ره) بر می‌گردد، رمز وراز چنین نگاهیرا در شرح ایشان بر چهل حدیث می‌توان یافت: «ای مدعی معرفت و جذب سلوکو محبت و فنا، خداوند از لسان پیامبرش فرموده «اولیائی تحت قبائیلایعرفهم غیری» تو اگر از اولیای حق و محبین و مجذوبینی، خداوندمی‌داند، به مردم این قدر اظهار مقام و مرتبت مکن و این قدر قلوب ضعیفهبندگان خدا را از خالق خود به مخلوق متوجه مکن و خانه خدا را غضب ناکمکن»


عارف همه موجودات را در معیت حق می‌داند و خود رانمی‌بیند

عالم عشق است هرجا بنگری از پست و بالا

سایه عشقم کهخود پیدا و پنهانی ندارم

هرچه گوید عشق گوید، هرچه سازد عشقسازد

من چه گویم، من چه سازم، من که فرمانی ندارم


کمنبوده‌اند مسئولین و روسایی که در جوامع مختلف، برای آنکه خود را مردمینشان دهند و آراء آینده مردم را از آن خود کنند، سخنان روح نوازی را برزبان جاری ساخته‌اند و خواسته‌اند چنین بنمایانند که مردم در اندیشهآنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. حکومت‌های کمونیستی بیش ازدیگران با بهره گیری از شگردهای تبلیغاتی خود را دوستدار مردم نشانداده‌اند و همه را رفیق نامیده‌اند ولی در نهایت چهره پنهان شده آناننمایان شده است.


چه آنکه در اندیشه آنان حکومت ابزاری برای بهقدرت رسیدن بوده است. اما در اندیشه امام خمینی (ره) حکومت مرکبراهواری است که راکب را به خدمت بر خلق خدا می‌رساند.

مقام معظمرهبری بارها در خلال سخنانشان بر این موضوع تاکید کرده‌اند و تا آنجاکه سالی را با نام سال خدمت رسانی نامیده‌اند و این نشان از آن دارد کهایشان نیز بر همین باور و رای هستند.


در اندیشه مردمسالاریدینی، حکومت اهداف چهار گانه تامین عدالت ، امنیت،رفاه وتربیت جامعه رادنبال می‌کند ودر این میان هر تلاشی برای تحقق هریک از این اهداف تلاشدر جهت دستیابی به اهداف حکومت اسلامی و مردمسالاری دینی خواهدبود

خدمت در اندیشه امام خمینی یعنی تحقق یافتن عدالت ،امنیت،رفاهوتربیت وآموزش در جامعه . که خود در این راه تا واپسین روزهای حیاتشکوشید امید آنکه ما نیز در متحقق ساختن خطوط ترسیم شده از سوی ایشانموفق باشیم

 

منبع : سایت تابناک (www.tabnak.ir)

/ 0 نظر / 3 بازدید