اوشو

لطفامراباگذشتهپيوند نزنيد،

گذشتهحتیارزشبهخاطرسپاریراندارد .

چهنعمتبزرگی برایبشريتخواهدبوداگر سراسرتاريخگذشتهرابهکناری نهيم،همهگذشتهرابهگنجينه هزارههابسپاريموبهانسان آغازیجديدببخشيم .آغازیغير تحميلیودوبارهاوراآدموحوا کنيمتابتواندازصفرشروعکند .

انسانینو،تمدنینو،فرهنگینو

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمود

ما امروز می نويسيم «برای فردا» را برای فردا؛ فردا اگر کسی ما را بخواند گذشته را خوانده است گذشته ای که شما ميخواهيد امروز فراموشش کنيد.!