انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران

اهداف و فعالیتهای انجمن

انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم کشاورزی بوم شناختی سروکار دارند.

 همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‎ها و برنامه‎های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن  ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز  ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنی  برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی  انتشار کتب و نشریات علمی

منبع (http://www.agroecology.ir)

/ 0 نظر / 3 بازدید