قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی

 
منبع (+)      

شماره 4954                                                        30/1/1383

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

        لایحه شماره 51196/27529 مورخ 14/10/1381 دولت در مورد اصلاح ماده (6) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379 که یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17/10/1382 تصویب شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 25/12/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

 

شماره 5208                                                  10/2/1383

وزارت جهاد کشاورزی

        قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/1/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4954 مورخ 30/1/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رییس جمهور ـ سیدمحمد خاتمی

قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی

        ماده 1ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت جهاد کشاورزی که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده می شود و دستگاههای اجرایی تابعه آن، تابع قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی (سابق) مصوب 23/1/1367 که به شرح ذیل اصلاح گردیده و تحت عنوان قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی نامیده می شود، خواهد بود.

        تبصره 1ـ در این قانون، مقررات مالـی، اداری و استخـدامی و تشکیلات جهاد سازندگی به اختصار «قانون جهاد» نامیده می شود.

        تبصره 2ـ شرکتهای وابسته زیر نظر وزارت می توانند با تصویب مجامع عمومی خود تابع این قانون باشند. این اختیار صرفا یک بار قابل استفاده است و موسسات عمومی غیردولتی و وابسته به وزارت، تابع مقررات خاص خود می باشند.

        تبصره 3ـ عناوین «شورای مرکزی»، «جهـاد»، «جهـاد استـان» و «صنـدوق معذوریت از کار و ازکارافتادگی و وظیفه» به ترتیب به «وزیر» و «وزارت جهاد کشاورزی» و «سازمان جهاد کشاورزی استان» و «صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت» تغییر می یابد.

        تبصره 4ـ آن دسته از کارکنانی که تا تصویب این قانون مشمول قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده اند کماکان مشمول قانون مذکور خواهند بود.

        ماده 2ـ مواد (1)، (2)، (3)، (4)، (6)، (7)، (9) و تبصره های این مواد و همچنین تبصره های ماده (5) قانون جهاد حذف می گردد.

        ماده 3ـ عبارت ذیل جایگزین مواد (18) و (19) قانون جهاد و تبصره های آن می گردد:

        وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه از نظر نحوه مبادله موافقتنامه، تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه کشور خواهند بود.

        ماده 4ـ  متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (21) قانون جهاد اضافه می شود:

        تبصره ـ تنخواه گردان پرداخت، عبارت از وجهی است که از طرف مسوول امور مالی با دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی آنان برای انجام برخی هزینه ها در اختیار عامل مسوول امور مالی یا مامورینی که می باید هزینه های مزبور را انجام دهند، قرار می گیرد تا به تدریج و متناسب با انجام هزینه های مذکور اسناد مثبته را تحویل و مجددا وجه دریافت نمایند.

        ماده 5 ـ در ماده (26) و بندهای آن بعد از «مناقصه» عبارت «یا مزایده» و همچنین بعد از «مامور خرید» عبارت «یا مامور فرروش» اضافه می شود.

        ماده 6 ـ در ماده (28) عبارت «مواد (26) و (27)» جایگزین عبارت «این مواد» می شود.

        ماده 7 ـ در بند (ب) ماده (33) بعد از «جهاد کشاورزی استان» عبارت «یا مقامات مجاز معرفی شده از طرف رئیس سازمان» اضافه می شود.

        ماده 8 ـ متن ذیل به عنوان یک ماده الحاقی به فصل دوم (ورود به خدمت) قانون جهاد اضافه می شود:

        وزارت می تواند فارغ التحصیلان رتبه های اول تا سوم دانشگاهها، موسسات مراکز آموزش عالی معتبر را در رشته های اصلی مرتبط با وظایف وزارت در صورت نیاز و به ازاء کاهش دو نفر نیرو، یک نفر را بدون اخذ مجوزهای استخدامی جذب نماید.

        ماده 9 ـ مواد (46)، (47)، (48)، (49) و (50) و تبصره های آنها، از قانون جهاد حذف و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 و مواد (39) الی (43) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آنها جایگزین می شود.

        ماده 10ـ متن ذیل جایگزین مواد (51) و (52) قانون جهاد و تبصره های آن می گردد:

        به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود به منظور ایجاد انگیزه، افزایش کارآیی و بهره وری کارکنان برای تلاش در عرصه ها و مراکز تولید و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات بخش کشاورزی، فوق العاده هایی را با پیشنهاد وزیر و تصویب هیات وزیران پرداخت نماید.

        ماده 11ـ متن ذیل به عنوان ماده الحاقی به فصل پنجم (امور رفاهی) قانون جهاد اضافه می گردد:

        وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با موافقت کارکنان شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر، ماهیانه به ازاء هر فرد (همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل) معادل یک درصد (1%) حداقل حقوق کارکنان دولت را بابت ارائه خدمات درمانی مکمل از حقوق آنان کسر نماید.

        ماده 12ـ مواد (63)، (64)، (65)، (66)، (67) و (68) قانون جهاد و تبصره های این مواد حذف و مفاد فصل هشتم قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن «به استثناء مواد (70)، (84)، (100) و (101) فصل مذکور» جایگزین مواد حذف شده فصل ششم قانون جهاد می گردد.

        تبصره 1ـ کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می باشند، می توانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.

        تبصره 2ـ نحوه تشخیص ازکارافتادگی و فوت مشمولین صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی «به استثنای مشمولین تبصره (1)» این ماده به عهده وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

        ماده 13ـ متن ذیل به عنوان ماده جدید به فصل نهم (تطبیق) قانون جهاد اضافه می گردد:

        افرادی که از محل اعتبارات عمرانی به کارگرفته شده اند و دارای حداقل پنج سال سابقه تا تاریخ تصویب این قانون می باشند، در صورتی که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند در صورت نیاز وزارت حسب درخواست آنان همکار قراردادی موضوع بند (ب) ماده (36) قانون جهاد محسوب خواهند شد.

        ماده 14ـ ماده (85) قانون جهاد به شرح ذیل تغییر می یابد:

        در مواردی که در این قانون حکمی برای آن پیش بینی نشده است، قوانین استخدامی کشوری، محاسبات عمومی و «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364» و سایر قوانین و مقررات عمومی لازم الاجراء می باشد.

        ماده 15ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.

        قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/1/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی


/ 0 نظر / 23 بازدید