عيد مبارک

عید بر عاشقان مبارک

بر آنان که قلب هایشان با شور شیرین و داغ عشق بیدار شده...

عید بر جدا افتادگان مبارک

بر آنان که هر لحظه می میرند و متولد می شوند می میرند و متولد می شوند می میرند و ...

عید بر امیدواران مبارک

بر آنان که پله های امید را آنچنان تند تند بالا رفته اند که به ایمان رسیده اند...

عید بر دلشکستگان مبارک

بر آنان که کوه بلورین رویاهایشان به آنی فرو ریخته و هنوز متحیرند...

عید بر وسعت یافتگان مبارک

بر آنان که عشق را به هر اندازه ای که بود باور کردند و وسیع شدند...

عید بر منتظران مبارک

بر آنان که راه گم کرده اند اما نا امید نیستند.. گرچه نمی دانند یا نمی فهمند !

عید بر هر احساسی مبارک .. بر آن حس غیر قابل توصیف .. عید بر غم و دلتنگی مبارک .. عید بر انزجار و فریاد مبارک .. عید بر نگاه کسی که به حکمت خدا خیره شده .. و بر نگاه کسی که برای رسیدن به هدایت خدا امید بسته .. بر زندگی .. بر زمان ..بر سکوت .. بر مکان .. بر فاصله .. بر الفتی که فقط خداست که در دلها ایجاد می کند

و بر ایثار !

عید بر مفهوم زیبای دوست مبارک...

...  

/ 0 نظر / 2 بازدید