قانون الحاق ایران به موافقتنامه بین‌المللى روغن و کنسرو زیتون

بر اساس ماده 23 هر اختلافى در رابطه باعلائم جغرافیایى که از تفسیر مقررات این فصل یا از مشکلات اجرائى آن ناشى شود، اگر با انجام مذاکرات مستقیم بر طرف نشده باشد، توسط شوراى اعضاء بررسى خواهد شد و ماده 37 نیز اختلافات و شکایات اعضا را بررسى مى کند.

همچنین بر اساس این قانون بند دوم ماده 42که مربوط به تغییرات و اصلاحات پیشنهادى و همچنین مفاد ماده (48) دایر بر حق شرط در این موافقتنامه است پس از تصویب مجلس شوراى اسلامى مطابق با اصل هفتاد و هفتم(77) و با رعایت مفاد اصل یکصد و سى و نهم (139) قانون اساسى ایران لازم الجزاء می‌باشد.

بر اساس این قانون شوراى بین‌المللى زیتون شخصیت حقوقى بین‌المللى خواهد داشت. شورا به ویژه صلاحیت عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول و طرح دعاوى حقوقى را خواهد داشت. شوراى اختیار استقراض پول را نخواهد داشت.

بر این اساس،شوراى بین‌المللى زیتون در قلمرو هرعضو و تا آنجا که قوانین عضو مزبور اجازه می‌دهد،صلاحیت قانونى لازم را براى انجام وظایفى که به موجب این موافقتنامه به آن محول شده است، خواهد داشت و شوراى بین‌المللى زیتون می‌تواندبایک یاچندعضو، موافقتنامه‌هایى را در ارتباط با مزایا و مصونیتهایى که ممکن است براى اجراء مناسبت این موافقتنامه ضرورى باشد، منعقد نماید.

بر اساس این قانون، اعضاء متعهد می‌شوند تا تعریف نامگذارى و علائم جغرافیایى را که می‌تواند مورد توجه اقتصادى اعضاء باشد و نیز حداقل مقررات قانونى ملى که براى تضمین حمایت از چنین شاخص‌هایى لازم است را به تفصیل بررسى کنند.بدین منظور شوراى بین‌المللى زیتون روش‌هایى را براى تدوین برنامه شناسایى متقابل چنین شاخص‌هایى را تامین خواهد کرد.

منبع (+)

/ 0 نظر / 4 بازدید