سلامت‭ ‬مردم‭ ‬درفرآوری‭ ‬موادغذایی‭ ‬نادیده‭ ‬گرفته‭ ‬می¬‬شود

درمصرفموادغذاییفرآوریشدهدرکشوربایدجانباحتیاطرارعایتکردچونکارخانه هاازفناورینوینبرایفرآوریاستفادهنمیکنندویادرصورتکاربرداینفناوریها،دانشاستفادهصحیحازآنهاراندارند.بنابراینمادهغذاییفرآوریشدهنسبتبهفشارهاوعواملفاسدکنندهبسیارحساساست.تولیدکنندگانباعلمبراینموضوعبرایاین کهمادهغذایی زودفاسدنشودومشتریپسندباشدازموادنگهدارندهشیمیاییبه وفوراستفادهمی کنند.دکترحامدفاطمیانمعاونبخش تحقیقاتمهندسیصنایعغذاییوفرآوری هایپسازبرداشتموسسه تحقیقاتفنیومهندسیکشاورزیکشورضمناعلاماینخبربه خراسانگفت:محققانایرانیبهتازگیدرراستایرفعاینمشکلات بهصورتگستردهدرعرصهابداعفناوریهاینوینفرآوریمواد غذاییواردعملشدهوموفقشده اندازضایعاتسیب زمینی پروتئینیاستخراجکنندکهمی تواندبهعنوانپوششیبرایکاهش جذبروغندرموادغذایینظیرچیپس

/ 0 نظر / 3 بازدید