مشغله

وای چه روزهایی شده! تا بیام ببینم چی شد روز تموم میشه. تا میام بخوابم صبح شده باید بیدار شم! این خرده کارها تمومی ندارند.

انگار به جز پول روزها هم بی برکت شدند و خیلی زود تموم میشند!!

/ 0 نظر / 2 بازدید