مرگ برگ

در اوج شادمانی
در قله غرور
در بهترین دقایق این عمر نابپای
 در لذت نوازش برگ و نسیم صبح
در لحظه نهایت نسیان رنجها
در لحظه ای که ذهن وی از یاد برده است
خوف تگرگ را
کز شاخسار باغ جدا کرده برگ را
 ناگاه
 غرنده تر ز رعد و شتابنده تر ز برق
احساس می کند
چون پتک جانگدازی این پیک مرگ را

(حمید مصدق)

/ 0 نظر / 4 بازدید