پيام مديرکل فائو

(

همانگونه که غالبا

موضوع امسال روز جهانی غذا ،

از سال ١٩٤٨ که در بيانيه جهانی حقوق بشر برای اولين بار حق دسترسی به غذا برسميت شناخته شد، اقدامات بين المللی ديگری هم اين حق را تحکيم بخشيده است

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، ١٥٦ کشور حق دسترسی به غذا را بعنوان يک تعهد قانونا لازم الاجرا پذيرفتند

رهائی از گرسنگی يکی از اهداف اصلی اساسنامه فائو می باشد

همچنين سران کشورها اجرای کامل و تحقق تدريجی اين حق را بمنظور تضمين امنيت غذائی برای همگان، تعهد نمودند

اين رهنمودها ، با ارائه توصيه ها ی منسجم سياستگزاری به دولت ها و جامعه مدنی ، بصورت پلی بين تصويب قانونی اين حق و تحقق موثر آن عمل می نمايد

عليرغم پيشرفتهای بعمل آمده ، عملی ساختن حق دسترسی به غذا کماکان چالش پيش روی کشورها و کارورزان بخش توسعه می باشد.

حق دسترسی به غذا ، فراخوانی برای تغيير الگو از صدقه به حقوق است

اين پيمان که در قرن بيستم بسته شد بايستی در قرن بيست و يکم به بار بنشيند

منبع : سایت وزارت جهاد کشاورزی

٢٤ مهرماه ١٣٨٦ ) بمناسبت روز جهانی غذا / تله فود- ١٦ اکتبر ٢٠٠٧" گفته ايم کره خاکی ما برای تغذيه تمام جمعيت خود باندازه کافی غذا توليد می کند. با اين وجود ، امشب ٨٥٤ ميليون زن ، مرد و کودک با شکم های خالی به خواب ميروند." حق دسترسی به غذا " انتخاب شده است تا صدای محرومان شنيده شود . اين عنوان ، نشان دهنده رشد آگاهی جامعه جهانی از نقش محوری حقوق بشر در محو گرسنگی و فقر می باشد.. با تصويب عهدنامه بين المللی درمورد حق دسترسی به غذا ، بيش از پيش در قانون های اساسی ملی گنجانيده می شود. اين حق همچنين در متون قانونی ، مقررات و استراتژی ها منعکس ميگردد. برنامه های اجتماعی راه های بيشتري را برای مطالبه حق دسترسی به غذا ارائه می دهد که درنتيجه برخورداری همه شهروندان از حقوقشان را آسان تر می سازد. دراين رابطه ، اطلاعات کليد اصلی می باشد. مردم نياز دارند که از حقوقشان و اينکه چگونه اين حقوق را مطالبه نمايند، آگاه باشند . مقامات نيزنياز دارند که از تعهدات خود و چگونگی انجام آنها مطلع باشند . درحاليکه تعهدات قانونی برعهده کشورمی باشد ، تمام اعضای جامعه - افراد ، سازمانها، تشکلهای غيردولتی و بخش خصوصی - در قبال حق دسترسی به غذا مسئوليت دارند.. در اجلاس جهانی غذا در سال ١٩٩٦ سران کشورها و دولت ها بار ديگر تاکيد نمودند که " حق هرفرد برای دسترسی به غذای سالم و مغذی ، همآهنگ با حق دسترسی به غذای کافی و حق بنيادين هر فرد برای رهائی از گرسنگی" می باشد.. درپيگيری اين تعهد بود که در سال ٢٠٠٤ شورای فائو تدريجی حق دسترسی به مفهوم امنيت غذائی ملی" رهنمودهای داوطلبانه بمنظور حمايت از تحقق" را اتخاذ نمود...براساس رهنمودهای حق دسترسی به غذا ، يک " چهارچوب " اجرا در هر کشور بمنظور اجرائی نمودن حق دسترسی به غذا، تدوين شده است. روز جهانی غذا فرصتی مغتنم برای کشورها است تا قدم های برداشته شده و نتايج بدست آمده را ارزيابی کنند. اين روز همچنين فرصتی برای بحث و ايجاد همزبانی درمورد قدم های بعدی برای تحقق تدريجی حق دسترسی به غذا می باشد.. تضمين اينکه هر انسانی دارای غذای کافی و مداوم باشد ، بسيار فراتر از يک دستور اخلاقی يا يک سرمايه گذاری با بازگشت بالقوه عظيم اقتصادی است : اين امر درک حق بنيادين انسان است. و دنيا ابزار برآوردن اين حق را دراختيار دارد.. به اين دليل است که در اين روز جهانی غذا در سال ٢٠٠٧ ، از همه شما دعوت می نمايم که بمن ملحق شويد تا حق دسترسی به غذا را به واقعيتی ملموس برای همه ، بدل سازيم.

/ 0 نظر / 2 بازدید