چه خوش است حال مرغی، که قفس ندیده باشد

                                                             چه نکوتر آنکه مرغی، ز قفس پریده باشد

پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند

چه رها چه بسته، مرغی که پرش شکسته باشد

/ 0 نظر / 2 بازدید