زندگی من ... (3)

نگاه کردم می بینم یک بغل کتاب دارم، کتاب های کلاس زبانم.  زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان آلمانی، وای! وقتی یادم می آد تو چه ساعت های وحشتناکی می رفتم جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، یا وقتی بچه بودم می رفتم موسسه شکوه، موهای تنم سیخ میشه!! چه وقت و هزینه و چه قدر کتاب و نوار و سی دی.  آخرش هم هنوز نمی تونم چهار کلمه درست و حسابی حرف بزنم.  البته از حق نگذریم تجربه موسسه شکوه برام خیلی با ارزش بود و این قوی بودن زبان گرامری همیشه برام یک نقطه مثبت بود.

/ 1 نظر / 3 بازدید