جل الخالق!

تصويب شوراي عالي اداري

سازمان مديريت و برنامه ريزي در نهاد رياست جمهوري ادغام شد. 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس شوراي عالي اداري در يكصد و سي و سومين جلسه خود به رياست احمدي نژاد رييس جمهور ، تغيير سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را به عنوان «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري» تصويب كرد.

بر اساس اين مصوبه ، مقرر شد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تحت عنوان «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور» در نهاد رياست جمهوري ادغام شود.

بر اساس اين گزارش رييس جمهور در جلسه شوراي عالي اداري درباره هدف تغيير عنوان و كاركرد اين سازمان گفت: با توجه به تغيير ماموريت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، بايد ساختار اين نهاد نيز دچار تحول شود كه هدف از آن تقويت و ارتقاي نظام برنامه ريزي و نظارت در كشور است.

احمدي نژاد در عين حال يادآور شد: سازمان هاي تحت پوشش سازمان مديريت و برنامه ريزي زير نظر دستگاههاي اجرايي مرتبط به فعاليت خود ادامه خواهند داد.

رييس جمهور از سال گذشته تحول در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را كليد زده بود . احمدي نژاد همچنين هفته گذشته از لزوم تغيير نظام هاي برنامه ريزي و مديريت ، بيمه و پولي – بانكي در كشور سخن گفته بود.

شوراي عالي اداري در تصميم ديگري با توجه به تعدد شوراها در تشكيلات دولتي مقرر داشت برخي از شوراها در يكديگر و يا در كميسيون هاي مختلف دولت ادغام شوند.

بر اساس اين مصوبه ، قرار شد تصميم ادغام شوراها در جلسه اي به رياست معاون اول رييس جمهور و 4 نفر به انتخاب رييس جمهور اجرايي شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید