معاون وزير جهاد كشاورزي: بيشتر بهره‌برداران كشاورزي بي‌سواد هستند.

معاون وزير جهاد كشاورزي و رييس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي كشور گفت:  ۸۲درصد بهره‌برداران باغات و  ۷۷درصد بهره‌برداران محصولات زراعي كشور را افراد بي‌سواد تشكيل مي‌دهند.

دكتر " جعفر خلقاني " روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در كرمانشاه افزود: مهم‌ترين ابزارها براي پيشرفت كشاورزي در ايران آموزش كشاورزان و توسعه نوين كشاورزي است.

وي با اشاره به اينكه يكي از مشكلات درون بخش كشاورزي كشور، پايين بودن بهره‌وري از منابع نيروي انساني است، گفت: با توجه به برآوردهاي به عمل آمده امكان افزايش بهبود كارايي مصرف آب به  ۳۰درصد وجود دارد كه مي‌تواند تاثير مثبتي در اقتصاد ايران بگذارد.

وي با اشاره به اين كه اصلاح كمباين غلات در كاهش ضايعات اثرگذار است، گفت: فن‌آوري بهبود و كارايي آب در توليد غلات و توسعه كشاورزي بسيار اهميت دارد.

وي گفت: در وضعيت موجود كشاورزان و نيروي انساني شاغل در كشاورزي در برابر فن‌آوري روز ديرپذيري دارند كه اين به توسعه كشاورزي لطمه مي‌زند.

خلقاني گفت: آمار جهاني نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري در تحقيقات در برگشت سرمايه تاثير شگرفي دارد و اين امر موجب شده كه امروز در دنيا سرمايه- گذاري بيشتري در بخش تحقيقات صورت گيرد.

وي افزود: در اين راستا تاكنون سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي كشور با اتكا به فن‌آوريهاي نوين و توان تخصصي خود، اقدامات شايسته‌اي را در زمينه‌هاي تحقيقاتي و آموزشي انجام داده است كه اثرات ارزنده‌اي در كشور داشته است.

وي در خصوص اهداف سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزان كشور در راستاي برنامه توسعه چهارم گفت: سازمان موظف به بسط و گسترش تحقيقات كاربردي، توسعه تحقيقات كاربردي در راستاي ارتقاء بهره‌وري عوامل و منابع توليد است.

وي گفت: سازمان تحقيقات آموزش كشاورزي كشور با حمايت از توسعه آموزشهاي فني حرفه‌اي و جلب حمايت بخش خصوصي و تجاري‌سازي تحقيقات مي‌تواند گام مهمي در اجراي برنامه‌هاي توسعه چهارم بر دارد.

وي گفت: با برنامه‌ريزيهاي دقيق مي‌توان يك چهارم از رشد كشاورزي را با بهره‌وري به نتيجه رساند كه بهره‌وري نتيجه آموزش، تحقيق و ترويج است.

منبع (+)

/ 0 نظر / 4 بازدید