الهی! ،عاجز و سرگردانم.  نه آنچه دارم دانم و نه آنچه دانم دارم.

الهی!، به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب که میتوانی.

الهی!، اگر بر دارم کنی، رواست، مهجور مکن و اگر به دوزخ فرستی رضاست، از خود دور مکن.

الهی!، همچون بید میلرزم که مبادا به هیچ نیرزم. به بهشت و حور چه نازم، مرا نظری ده کهاز هر نظری بهشتی سازم.

الهی!،در دل­های ما جز بذر محبت مکار و بر جان­های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و بر کشت­های ما جز باران رحمت خود مبار.

الهی!،عمر خود را به باد کردم و بر تن خود بیداد کردم.  گفتی و فرمان نکردم، درماندم ودرمان نکردم .

الهی!،چون در تو نگریم شاهیم تاج بر سر، و چون به خود نگریم، خاکیم و خاک بر سر.

الهی!، ضعیفم خواندی و چنانم، مگذار که در پیش خود بمانم.

الهی!، یافت تو آرزوی ماست، دریافت تو نه به بازوی ماست.

الهی!،چون توانستم، ندانستم و چون دانستم، نتوانستم .

                                                             از مناجات نامه ( خواجه عبدا... انصاری)

/ 0 نظر / 3 بازدید