توصيه هايی برای کاهش مصرف بنزين - از روزنامه شرق

   پیشازاینکهبخواهیدسوارخودرویخودشویدازخودتانبپرسید:آیااینسفرضروریاست؟

  مسیرهایکوتاهراپیادهبرویدیاازدوچرخهاستفادهکنید. اینورزشهاخیلیخوبهستند.

 بادوستانوهمسایگانقراربگذاریدکههرروزیکیازشماهاماشینبیاورد. بهاینترتیبهمخرج بنزینتانکممیشودهماینکهکمتررانندگیمیکنید.

 همیشهکوتاهترینمسیرراانتخابکنیدوازگذرگاههایپرترافیکحذرکنید.

 کارهاییراکهبایدانجامبدهیدسازماندهیکنیدکهدرهرسفرتعداد

/ 0 نظر / 2 بازدید