زن

مرد برای مقاومت در برابر زن وسیله کمتری دارد تا زن برای فرار از تمنای مرد.آداب و رسوم ما جنس مرد رااز خشونت در موقع رد تمنا باز میدارد و حال آنکه همین خود برای زن دامی برای جلب دلدادگان است و رسم و عادات نیز آنرا به زن تحمیل می کند. بر عکس نوعی مقررات خودپسندی مردانه است که خویشتن داری را در مردان به سخره می گیرد. مردان انحصار آزرم و عفاف را به زنان وا می گذارند تا امتیاز لطف و مرحمت با زنان باشد ولی اگر در این بازی نقشها را عوض کنند مرد زیر بار ریشخند از پای در می آید.

----------------------------------------------------------------------------- خاموشی یک زن چقدر معنی در بر دارد و گفتگوهای پراکنده و پر شاخ و برگش چه پرده ها که بر اندیشه هایش می کشد.

 منبع (+)

/ 0 نظر / 3 بازدید