پرکارترین های کتاب در هفته گذشته

از 904 عنوان کتاب که از 15تا 21 مرداد در کشور منتشر شد، موضوع ادبیات با 213 عنوان (24 درصد) بالاترین آمار را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایرنا براساس آمار موجود در بانک اطلاعاتی موسسه خانه کتاب، پس از ادبیات ، به ترتیب موضوعات دین با 197 عنوان (22 درصد)، علوم طبیعی و ریاضیات با 122 عنوان (13درصد)، علوم عملی با 108 عنوان (12درصد) ، علوم اجتماعی با 76 عنوان (8درصد)، زبان با 60 عنوان (7درصد)، تاریخ و جغرافیا با 43 عنوان (5 درصد)، فلسفه با 41 عنوان (4 درصد)، هنر با 29 عنوان (3 درصد)، کلیات با 15 عنوان (2درصد)، قرار گرفته اند.
 
همچنین این کتاب ها، در شمارگان سه میلیون و 326 هزار و322 جلد منتشر شد که شمارگان متوسط هر عنوان، سه هزار و 745 جلد بود و از میان این عناوین، 415 عنوان (46 درصد) چاپ نخست و 489 عنوان (54 درصد) چاپ مجدد، 714 عنوان (79 درصد) تالیف و 190عنوان (21 درصد) ترجمه بوده است.

بر اساس گزارش خانه کتاب، از میان 904عنوان کتابی که درهفته گذشته منتشر شد، 122عنوان (13درصد) برای کودکان و نوجوانان و147عنوان (16درصد) به کتاب کمک درسی و آموزشی اختصاص داشته است.

کتاب "ایمونولوژی سلولی و مولکلی" از نشر سماط با بهای 198 هزار ریال گرانترین بود.

دراین هفته ،مهدی الهی قمشه ای با 14عنوان پرکارترین مترجم و علی اصغر رضوانی با 15 عنوان پرکارترین مولف بودند.

انتشارات گاج نیز با 34 عنوان کتاب، پرکارترین ناشر بود.

همچنین، 697عنوان(77 درصد) از کتاب ها را ناشران تهرانی و 207 عنوان (23درصد) از کتاب های منتشر شده در این هفته توسط ناشران شهرستانی به چاپ رسیده است.

منبع (+)

/ 0 نظر / 3 بازدید