دوستی

دل من دير زماني است که مي پندارد

دوستي نيز گلي است

مثل نيلوفر و ناز

ساقه ترد ظريفي دارد

بي گمان سنگدل است آن که روا مي دارد

جان اين ساقه نازک را

دانسته بيازارد

در زميني که ضمير من و توست

از نخستينديدار

هر سخن، هر رفتار

دانه هايي است که مي افشانيم

برگ وباري است که مي رويانيم

آب و خورشيد و نسيمش مهر است

گر بدان گونهکه بايست به بار آيد

زندگي را به دل انگيزترين چهره بيارايد

آنچنان با تو در آميزد اين روح لطيف

که تمناي وجودت همه او باشد و بس

بي نيازت سازد از همه چيز و همه کس

زندگي گرمي دلهاي به هم پيوستهاست

تا در آن دوست نباشد، همه درها بسته است

در ضميرت اگر اين گلندميده است هنوز

عطر جان پرور مهر

گر به صحراي نهادت نوزيده استهنوز

دانه ها را بايد از نو کاشت

آب و خورشيد و نسيمش را از مايهجان

خرج مي بايد کرد

رنج مي بايد برد

دوست مي بايد داشت

با نگاهي که در آن شوق برآرد فرياد

با سلامي که در آن نور بباردلبخند

دست يکديگر را

بفشاريم به مهر

جام دلهامان رامالامال از ياري، غمخواري

بسپاريم به هم

بسراييم به آواز بلند:

شادي روي تو!

اي ديده به ديدار تو شاد!

باغ جانت همه وقتاز اثر صحبت دوست

تازه، عطر افشان، گلباران باد! 

 

فريدونمشيري

/ 0 نظر / 4 بازدید