و خدا شاد می شد

زمين كجاست

پا بركجا بگذارم كه نگهم دارد

زمين كجاست كه بروياندم

چه مي شد درختي بالنده مي شدم    و       ميوه هايم

 همه گرسنگان جهان را غذا مي داد                                           

     چه مي شد رودي مقدس بودم 

تا اندوه زدگان جهان                    

                از هر ديار و هر رنگ                            

               از هر دين و هر آئين                                      

/ 1 نظر / 3 بازدید
مريم

سلام خوبی؟ زيبا بود